تعبیر خواب اسب سواری و اسب سوار

به گزارش مجله آی سیب، با تعبیر خواب اسب سواری، تعبیر خواب اسب سوار، تعبیر خواب نشستن بر اسب، تعبیر خواب سواری با اسب سیاه و یا اسب سفید همراه ما باشید.

تعبیر خواب اسب سواری و اسب سوار

سرویس سرگرمی - سواری بر اسب یا ترس از آن نشان دهنده تلاش برای کنترل یا ترس از امور مربوط به عشق و جنسیت و یا غرایز طبیعی و عواطفی که آن قدر نیرومند هستند که انگیزه ای برای ما باشند یا بر خلاف اراده مان ما را با خود به هر سو بکشانند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب اسب سواری

اسب در خواب مراد و آرزو است.

 • اگر کسی خواب دید که اسب سواری می کند، و اسب او آرام حرکت می کند و مطیع او است، زندگی به کام وی خواهد بود.
 • اگر کسی خواب ببیند که اسب او وارونه حرکت می کند و به جای اینکه با سرعت به جلو بتازد، با سرعت به عقب حرکت می کند، تقدیر بر زندگی او حکم فرما خواهد بود و تلاش وی برای رسیدن به هدف، اثر چندانی برآینده او نخواهد داشت. زیرا این اسب است که اختیار امر حرکت را به عهده گرفته نه خود سوارکار.
 • اگر کسی خواب ببیند که سوار اسبی شده که مطیع نیست و کاملا وحشی بوده و کنترل آن سخت است، در زندگی با چالش های فراوانی روبرو خواهد بود و برای کنترل امور زندگی خود و اینکه به آرزوهای خود برسد، باید سعی و تلاش زیادی بکند.
 • اگر کسی خواب دید که نمی تواند اسبی را که سوار آن شده رام کند، رشته امور در زندگی از دست او خارج خواهد شد و تلاش او برای رسیدن به هدفی که در پیش دارد به جایی راه نخواهد برد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که سواری می کرد و مانعی بر سر راهش نبود، به مقصود و مراد خود خواهد رسید ولی اگر مانعی بر سر راهش بود که نتوانست تمام راه را برود، تعبیرش عدم موفقیت در کارهاست. اگر در میان جمعی که از او اطاعت می کردند، سواری می کرد، به فرماندهی می رسد.
 • ولی اگر دید که فرمانده شده ولی سواران از او اطاعت نمی کنند، از کار خود معزول خواهد شد.
 • اگر کسی دید که در میان سواران ناشناس اما مطیع اسب سواری می کرد، جمعی به وی می پیوندند و از او اطاعت می کنند.

محمد ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببیند درخواب سواری می کرد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد.
 • اگر ببیند با سواران می گشت و آن سواران فرمانبر و مطیع وی بودند، دلیل که بر گروهی فرمانروایی یابد.
 • اگر ببیند سواران در محلی سواری می کردند، دلیل که در آن محل بارانی سخت آید.
 • اگر ببیند سوارانِ مجهول از متاع دنیا چیزی به او دادند، دلیل که وی را از کسی غریب منفعت رسد.
 • اگر آن سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست خواهد رسید.
 • اگر سواران را در جامه ها ببیند بر اسبان لاغر، تاویلش به خلاف این است.
 • اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند.
 • اگر اسبی فاقد زین یراق و نمد و دهنه داشتید، گواه نقصان در پیروزی شما است.
 • سوار بودن به اسبی که بال داشت و در هوا می رفت، علامت رفتن به سفر و زیارت است.
 • سخنگویی اسب در خواب نشانه آن است که بیننده خواب، کارهای شگفت آوری می کند.
 • اگر کسی را بر پشت خود بر اسب سوار کرده بود، آن شخص مطیع او خواهد شد.
 • داشتن اسبی رهوار و خوش رفتار نیز نشانه ازدواج با شخصی توانگر و خوش رفتار است.

تعبیر خواب اسب (معبرین غربی)

نفایش الفنون نوشته تعبیر اسب، خوشبختی و یا زن دریافت است و تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.

معبران به طور عموم، دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما فرمان می برند. مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی از عزت و جاه و مقام است.

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می گذرید، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد. اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد، نشانه آن است که خوشی ها به نومیدی مبدل می گردند.
 • اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می گذرید، نشانه آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می شود. اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می رود، نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می شود. اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می رود به زمین می افتید، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی دهد به پیروزی کامل دست یابید.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوک تپه تتها می مانید، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می کنید و سر انجام پیروز می شوید. اما اگر با اسب به نوک تپه برسید، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می یابید.
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می شود.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می آیید، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می سازد.
 • اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می کند، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می کند، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود. و در این مدت دشمنی مدام می کوشد، او را مغلوب سازد.
 • اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می آید، و هر چه به شما نزدیک تر می شود اندام او به مردی شباهت می یابد و چیزی به سوی شما می اندازد که اول شبیه لاستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی، علامت آن است که آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی آید.

لیلا برایت می گوید: دیدن اسب در اصطبل نشانه خوشبختی و سعادت است. سوار شدن بر اسب آرام در خواب نشانه این است که راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی خواهید کرد اما اگر سوار بر اسبی سرکش شده اید نشانه نرسیدن به هدف است. و اگر در خواب مشغول رم کردن اسب بودید نشان این است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: او سوار بر اسب شدن را نیکو میداند اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر اینکه آن اسب زرد باشد و شما بیمار باشد که در این حالت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا خواهید یافت.

تعبیر خواب نشستن بر اسب

ابن سیرین گوید: اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید، یا بیند چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرف و بزرگی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

تعبیر خواب اسب (معبرین اسلامی)

تعبیر خواب اسب سواری به روایت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید:

 • اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می خیزد: افتخار بزرگ
 • اسب سواری: آرزوهای بر آورده شده
 • افتادن از اسب: ناراحتی زیاد

تعبیر خواب پرواز با اسب

ابن سرین می گوید: اگر خواب ببینید که سوار بر اسب شده اید و پرواز می کنید و یا اینکه اسب مثل پرنده ها بالدار می باشد و پرواز می کند نشانه آن است که در دنیا و دین به عزت و شرافت و بزرگی می رسید و یا اینکه صاحب اسب به مسافرت خواهد رفت.

اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر خواب ببینید که با اسب پرواز کردید و بعد فرود آمدید اینکه به وسیله پادشاه هلاک و نابود خواهید شد.

منبع: setare.com
انتشار: 12 آبان 1399 بروزرسانی: 12 آبان 1399 گردآورنده: isibcase.ir شناسه مطلب: 1239

به "تعبیر خواب اسب سواری و اسب سوار" امتیاز دهید

2 کاربر به "تعبیر خواب اسب سواری و اسب سوار" امتیاز داده اند | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب اسب سواری و اسب سوار"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید